Våra experter

FAS-föreningen

FAS-föreningen har sedan år 1999 byggt upp en omfattande kunskapsbas om FASD (fetala alkoholspektrumstörningar), men också om andra drogrelaterade fosterskador. På FAS-portalen samlar vi och presenterar fakta, verktyg och handfasta råd på ett lättillgängligt sätt. Allt som publiceras är faktagranskat av ämnesexperter eller kvalitetssäkrat på annat sätt. Forskare, eldsjälar inom olika professioner, myndigheter och opinionsbildare bidrar med expertis, forskningsresultat och råd.

Ihsan Sarman

Ihsan Sarman har som barnläkare och tidigare överläkare vid Sachsska barn- och ungdomssjukhuset arbetat med nyfödda och för tidigt födda barn under hela sitt yrkesliv. Han var även initiativtagare och verksamhetsansvarig för Rosenlunds barnhälsovårdsteam i Stockholm, en enhet för barn till föräldrar med alkohol- och/eller drogberoende. Tillsammans med Jenny Rangmar har han skrivit boken ”Medfödda alkoholskador hos barn - Om FAS och FASD” som kom ut 2021.

Jenny Rangmar

Jenny Rangmar är fil.dr i psykologi. Hennes doktorsavhandling om vuxna med fetalt alkoholsyndrom (FAS) har bidragit till kunskapen om att alkoholexponering under fostertiden kan ge livslånga svårigheter. Jenny är, tillsammans med dr Ihsan Sarman, författare till boken ”Medfödda alkoholskador hos barn - Om FAS och FASD” (2021). Hon har även skrivit en kunskapsöversikt för personal som möter barn med FAS i pedagogisk verksamhet, i samarbete med Specialpedagogiska skolmyndigheten.