Expertchatt – Ihsan Sarman

Från: 09 september 2020 - 19:00
Till: 09 september 2020 - 20:00

Dr Ihsan Sarman svarar på dina frågor om fosterskador av alkohol och droger.


Ihsan Sarman

Ihsan Sarman har som barnläkare och tidigare överläkare vid Sachsska barn- och ungdomssjukhuset arbetat med nyfödda och… Läs mer

Magnus Andersson - 2020-09-09 19:58
Är alkohol den farligaste drogen för det ofödda barnet?
MA
Ihsan Sarman - 2020-09-16 15:12
Utan tvekan är det så. Om alkoholhalten i blodet uppnår en hög nivå får även fostret detta och exponeras för denna halt och beroende på hur ofta och länge den har exponerats kan cell skada ej undvikas. I drogforsknings sammanhang kalla alkoholen för "DIRTY DRUG" för att den påverkar kroppens alla organ och celler
Lotta H - 2020-09-09 19:53
Om man har druckit jättemycket nästan hela graviditeten, kan det ändå finnas en chans att barnet har klarats sig och blir helt normalt??
LH
Ihsan Sarman - 2020-09-16 15:02
Helt normalt tror jag inte det kan bli. Men från forskningen är det välkänt att mottagligheten för alkohol (hur man bryter alkoholen) kan var olika och effekterna därför variera. Om alkoholhalten i blodet uppnår en hög nivå får även fostret samma nivå och exponeras för denna halt och beroende på hur ofta och länge exponeringen sker kan cellskada ej undvikas.
Magnus Andersson - 2020-09-09 19:52
Är det farligare / sämre för den personen som har diagnos FAS att själv dricka alkohol? (än för andra)
MA
Ihsan Sarman - 2020-09-09 19:54
Jag det kan vara så. En individ med FAS har en nedsatt hjärnfunktion och om den personen blir berusad av alkohol blir hans omdöme mer påverklad
Ann Ahlzén Wikberg - 2020-09-09 19:34
Undrar också om du har någon tanke om varför det ser så annorlunda ut i Sverige jämfört med resten av världen när det gäller kunskap om FASD?
AAW
Ihsan Sarman - 2020-09-09 19:43
Resten av världen har inte det bra överallt. Det är vissa länder där kunskapen och arbetet med specialister har varit ledande. Det är fa USA och Canada. Jag kan spekulera bakom varför det är så. Det finns säkert flera faktorer. I Sverige har vi haft en väl utbyggd mödra- och barnhälsovård, barnpsykiatri och barnneurologi. Man har trott att avvikelser hos barnen kan upptäckas och utredas där. Det visar sig att det är inte tillräckligt. Man behöver specialistkunskap, arbeta i team och fokusera på området och forska. En annan faktor som har varit hämmande är det "stigma" som man tror kommer att ske om man har en specialistenhet för alkoholskadade barn. Jag behöver inte ha helt rätt men jag tror det är en faktor som spelar roll. En tredje faktor att forskningen av ämnet har ej varit hög prioriterat. Men jag tror att internationell samarbete kan bryta olika hinder.
Sandra - 2020-09-09 19:20
Hur farligt är det för fostret med narkotika, är det farligare än alkohol?
S
Ihsan Sarman - 2020-09-16 14:45
Narkotika skadar fostrets hjärna på ett annat sätt än alkoholen. Effekten av Alkoholskadan blir däremot värre. Alkohol kallas för "Dirty drug" pga den påverkar kroppens alla organsystem och kan orsaka missbildningar. Narkotiska droger orsakar ej missbildningar som man känner till. Det har inte djurförsöken visat heller. Narkotiska droger är farliga på ett annat sätt eftersom deras kemiska struktur efterliknar de många signalsubstanser (s.k. neurotransmittorer) som finns i fosterhjärnan redan tidig i fosterlivet. Dessa signalsubstanser roll är att främja nervcellernas fortsatta utveckling som är mycket komplex. Om fostret exponeras för narkotika uppstår det en störning i den känsliga programmeringen. Effekten blir att nervcellernas kommunikativa funktion inte sker optimalt, pga. deras förgreningar blir underutvecklade bland annat. Följden hos barnen kan bli olika typer av neurofunktionssvårigheter.
Ann Wikberg - 2020-09-09 19:19
En fråga till från mig. Jag undrar om man kan vända sig direkt till mottagningen i Skara eller om man behöver remiss?
AW
Ihsan Sarman - 2020-09-16 14:42
Remiss behövs vilket gör att barn som finns inom regionen kan komma dit. Patienter som är bosatta utanför regionen kan inte komma dit utan särskilt avtal mellan regioner
Ann Wikberg - 2020-09-09 19:12
Hej!
Jag har en fråga av mer strukturell karaktär. Det finns ju endast några få läkare i Sverige som är kunniga inom FASD-området. Har ni som jobbar med det här någon strategi för att se till att er kunskap och ert intresse förs vidare?
AW
Ihsan Sarman - 2020-09-16 15:09
Strategin har varit att lobba för att en specialistenhet skapades även i Sverige. FAS föreningen har jobbat med denna fråga under lång tid och vi (läkare, forskare) har tillsammans uppvaktat och samarbetat med Socialstyrelsen för att en sådan klinik etablerades. Socialstyrelsen är den myndighet som identifierar behovet inom vård och omsorg och lägger fram rapport. Sedan är det regionerna som skall bestämma om medel skall avsättas för en sådan specialistklinik. Att det inte har blivit så kan förklaras av prioriteringar som regioner väljer att göra. I vår senaste kontakt med socialstyrelsen ligger frågan inom regionens programområdes ansvariga. Det är där man beslutar om en specialistklinik skall komma till stånd. Så frågan är i kö. Hur lång tid ytterligare det kan ta vet jag inte. Men när vi diskuterade med våra norska kollegor, har vi hört att det har tagit 10 års arbete för dem att få till sin klinik i Arendal. Vi pekar hela tiden på denna möjlighet när vi diskuterar med myndigheter. Det behövs även fortsatt tryck från patientgruppen
Ulla - 2020-09-09 19:07
Finns det någon specialistmottagning man kan få remiss till för att utreda sitt barn?
U
Ihsan Sarman - 2020-09-09 19:15
Sverige saknar tyvärr en specialistmottagning som är avsedd för denna frågeställning. I skandinavien finns en sådan mottagning endast i Norge sedan ett antal år. I sverige finns det däremot intresserade mottagningar för att utreda FAS. En sådan klinik finns i Skaraborg i Mariestads barn neuroutvecklingsenhet
Nils - 2020-09-09 18:45
Finns det något sätt att se om barnet har fått alkoholskador innan det är fött? Något test eller ultraljud?
N
Ihsan Sarman - 2020-09-16 14:45
Mycket Intressant och viktig fråga. För närvarande finns det inte klinisk användbar metod men man forskar båda med ultraljud för att se om det finns formavvikelser av Corpus callosum i härnan (sk hjärnbalken) och med att identifiera blodmarkörer. Hjärnbalken är den struktur som i hjärnan som skadas främst när alkohol orsakar skada. Den andra forskningen som pågår är att analysera olika immunonolgiska markörer i moderns blod. Man analyserar cytokiner som vi alla har. Dessa utsöndras som immunologisksvar vid olika stress eller sjukdomar. Forskare har funnit att det finns olika cytokinmönster hos kvinnor som har druckit alkohol. Det är mycket spännande forskning
Jenny - 2020-09-09 17:24
Är det skadligt för barnet att bli exponerat för alkohol under hela graviditeten, eller finns det några "säkra" perioder?
J
Ihsan Sarman - 2020-09-09 19:01
Hej och tack för den första frågan. Nu är vi igång! Det här är en fråga som många har velat få svar på i många år. Bakom det finns det kanske en önskan att det skulle kunna finnas s.k. "säkra perioder". Dessvärre finns det ingen säker period. Den allvarligaste skadan som också går att identifiera utåt inträffar dock under den första trimestern av graviditeten. Alkoholexponering senare under graviditeten (förutsatt att det inte har skett exponering under 1a trimestern) leder till funktionsskador som inte ger sig till känna förrän barnet blir äldre och dessutom syns det inte utåt att barnet har ett specifikt utseende eller har fått missbildningar
FAS-föreningen - 2020-09-09 18:53
Nu öppnar vi strax Expertchatten, dr Ihsan Sarman finns här och besvarar frågor från kl 19.00 och en timme framåt. Alla frågor och svar kommer sedan att finnas kvar här. Välkommen att ställa dina frågor!
FAS-föreningen - 2020-09-16 15:13
Då avslutar vi denna premiärchatt och tackar vi alla som ställt frågor till Ihsan Sarman. Stort tack till Ihsan för kloka och utförliga svar!